Junak. Wiosna na okrągło. Zwracamy kasę za jednoślad

Sezon motocyklowy może trwać teraz na okrągło, a wszystko dzięki naszej akcji, w której przedłużamy wiosnę: możesz wygrać nagrodę w postaci pełnego zwrotu gotówki za zakup motoroweru, skutera, lub motocykla marki Junak. Wystarczy, że w okresie trwania akcji zakupisz swój wymarzony jednoślad Junak, a następnie zarejestrujesz ten fakt korzystając z przygotowanego formularza, aby mieć szansę stać się jednym z trzech szczęśliwców, którzy otrzymają zwrot pieniędzy wydanych na zakup motocykla Junak. Komisja wybierze najciekawsze zdjęcia oraz najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytania.

 

Akcja trwa w dniach od 24 maja do 21 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec; 2. Z inspektorem ochrony danych w ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@kancelaria-jurkiewicz,pl; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów Administratora, za które to interesy uznajemy organizację przez za pośrednictwem serwisu www.junak.com.pl konkursu pod nazwą Wygraj Junaka 126 i 103. (dalej: „Konkurs”), w szczególności przyjęcie zgłoszeń do Konkursu, ustalenie wyników Konkursu, wydanie nagród, ogłoszenie wyników Konkursu, rozpatrzenie ewentualnych zgłoszonych przez Panią/Pana reklamacji co do przeprowadzenia Konkursu, promocja Organizatora z wykorzystaniem zwycięskich prac konkursowych, obronę przed roszczeniami; 2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu i w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych; 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, dostawcy usług rachunkowych, oraz archiwizacji, podmioty świadczące usługi prawne, inni profesjonalni doradcy, oraz organy administracji publicznej. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie warunkiem otrzymania tejże nagrody. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie – brak możliwości otrzymania tejże nagrody. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a ponadto przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO lub z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana danych. 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. (wymagane)

Regulamin Konkursu „Junak. Wiosna na okrągło”

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie: ““Junak. Wiosna na okrągło. Zwracamy kasę za jednoślad” zwanego dalej „Konkursem” jest ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie, zwana dalej: Organizatorem”.
 2. W Konkursie przewidziane są 3 (słownie: trzy) nagrody – zwrot ceny zakupu nowego skutera, motoroweru lub motocykla marki Junak w autoryzowanej sieci dealerskiej w okresie trwania konkursu tj. od 24.05.2024 do 21.06.2024 pomniejszonej o ryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Wysokość nagrody jest określona na podstawie Faktury VAT Zwycięzcy.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na Stronie internetowej Organizatora: https://www.junak.com.pl/na-okraglo/
 5. Organizator będzie także informował o konkursie w serwisie Facebooku prowadzonym przez Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/PolskiJunak
 6. Organizator będzie także informował o konkursie w serwisie Instagram prowadzonym przez Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/junakcompl/

zwanych dalej każde z osobna „Serwisem” lub łącznie “Serwisami”.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach – od 24.05.2024 do 21.06.2024 r., dalej: “okres trwania konkursu”.
 2. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com ani przez Facebook Inc., ani przez serwis Instagram.
 4. Organizator zapewnia że wszyscy uczestnicy zwolnią serwisy Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności dotyczącej przebiegu konkursu.
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie później niż w dniu przesłania Zadania konkursowego na stronie internetowej: https://www.junak.com.pl/na-okraglo/, ukończyły osiemnasty rok życia i  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz które w okresie trwania konkursu dokonają zakupu nowego skutera, motoroweru lub motocykla marki Junak w autoryzowanej sieci dealerskiej w okresie trwania konkursu.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały, również na innej podstawie, niż stosunek pracy.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu oraz go akceptuje.
 1. Konkurs trwa od dnia 24.05.2024 do dnia 21.06.2024 r.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy prawidłowo, tj. z uwzględnieniem zasad określonych poniżej, wykonać Zadanie konkursowe polegające na:
  –dokonaniu zakupu nowego skutera, motoroweru lub motocykla marki Junak w autoryzowanej sieci dealerskiej w okresie trwania konkursu oraz przesłaniu dowodu jego zakupu (Faktura VAT) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.junak.com.pl/na-okraglo/,
  –uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.junak.com.pl/na-okraglo/,
  –udzieleniu odpowiedzi na 3 otwarte pytania za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.junak.com.pl/na-okraglo/,
  –przesłaniu jednego zdjęcia skutera, motoroweru lub motocykla marki Junak zakupionego w okresie trwania konkursu.
 3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest wykonanie całego zadania konkursowego opisanego w § 3 ust. 2 lit a – d, zwanego w dalszej części Umowy: „Zadaniem konkursowym” lub „Pracą konkursowa”.
 4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego konkursowej jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.
 5. Prace konkursowe złożone po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Podobnie nie będą brały udziału w konkursie prace konkursowe nie spełniające warunku określonego w § 3 ust. 2 a – d Regulaminu.
 6. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz z wyłączeniem sytuacji, kiedy w okresie trwania konkursu dokona zakupu więcej niż jednego nowego skutera, motoroweru lub motocykla marki Junak w autoryzowanej sieci dealerskiej. W takiej sytuacji może wziąć udział w konkursie tyle razy, ilu zakupów dokonała wysyłając osobne zgłoszenie konkursowe dla każdego z zakupionych w okresie trwania konkursu pojazdów, jednakże może zostać uznana za zwycięzcę tylko jeden raz.
 7. Osoby, które złożą więcej, niż jedną Pracę konkursową, z wyłączeniem punktu powyżej, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 8. Zgłoszenia Prac konkursowych naruszające warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu Facebook.com, Instagram, będą wykluczone z udziału w Konkursie.
 1. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania Laureatów oraz wydawania nagród, sprawować będzie Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora.
 2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników Konkursu, którzy spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie.
 3. Wyłonienie Laureatów polega na wyborze przez Komisję trzech najlepszych Prac konkursowych:
 4. Organizator zamieści na stronie internetowej https://www.junak.com.pl/na-okraglo/ informacje na temat Laureatów w terminie do 12.07.2024.
 5. Organizator zawiadomi Laureatów o sposobie odebrania nagrody w wiadomości prywatnej wysłanej na numer telefonu lub adres email, podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku braku kontaktu ze strony Laureatów dłużej niż 7 dni roboczych od dnia powiadomienia ich o sposobie odebrania nagrody, będzie to skutkowało przepadkiem nagrody na rzecz Organizatora.

 1. Nagrodą w konkursie jest zwrot ceny zakupu nowego skutera, motoroweru lub motocykla marki Junak w autoryzowanej sieci dealerskiej w okresie trwania konkursu tj. od 24.05.2024 do 21.06.2024 pomniejszonej o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT), dalej: “nagroda” Wysokość nagrody jest określona na podstawie Faktury FV Zwycięzcy przesłanej przy dokonywaniu zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
 1. Warunkiem wydania Nagród jest podanie przez Uczestnika numeru konta, na który ma zostać przelana nagroda, a którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Uczestnik.
 2. Nagrody zostaną wypłacone wyłącznie w formie przelewu (bezgotówkowej), bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce i bez możliwości przeniesienia Nagród na inne osoby. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Nagrody zostaną przelane Laureatom do 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w § 5 pkt 2.
 4. Laureaci Konkursu mogą zrzec się Nagród na rzecz organizatora.
 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do załączonych odpowiedzi na pytania konkursowe oraz zdjęcia, stanowiących Pracę Konkursową zgłoszoną w Konkursie (zwane każde z osobna “Utworem” lub łącznie “Utworami”) jak również, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich w związku ze zgłoszoną Pracą konkursową.
 2. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora, bez wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do Utworów wraz z prawem do wykonywania praw zależnych na wszelkich znanych na dzień przekazania praw polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w pkt 3.
 3. Pola eksploatacji:
 4. utrwalenie utworów, w całości lub w części, wszelkimi znanymi technikami i na wszelkich nośnikach;
 5. kopiowanie, zwielokrotnianie utworów, w całości lub części, na nośnikach w technikach o których mowa w lit. a);
 6. wprowadzenie i przetwarzanie utworów, w całości lub części, do pamięci komputera i sieci multimedialnych (w szczególności do sieci Internet) oraz gromadzenie danych w formie cyfrowej treści utworu;
 7. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 8. wykorzystanie utworów, w całości lub części, do odtwarzania, projekcji, publikacji lub rozpowszechniania w środkach masowego przekazu oraz na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach związanych z promocją imprez organizowanych przez Organizatora;
 9. wykorzystywanie utworów w całości lub w części do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu;
 10. publiczne udostępnianie nośników;
 11. publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie;
 12. publiczne udostępnienie, rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, umożliwiające dostęp w wybranym miejscu i czasie nieograniczonej liczbie osób,
 13. dokonywanie zmian utworów, w tym jego opracowań.
 14. Korzystanie, rozporządzanie, modyfikacja lub rozpowszechnianie Utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej może następować w całości, części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z innymi dziełami lub utworami.
 15. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Utworów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 16. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. Oznaczenie utworu nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców zależy od uznania Organizatora, na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyny leżącej po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli brak jest możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub też z powodu braku podania numeru rachunku bankowego konta stanowiącego jego własność lub współwłasność brak jest możliwości przekazania nagrody.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i Instagrama w szczególności uczestników, którzy:
 3. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, Regulaminem konkursu, Regulaminem portalu Facebook oraz Instagram dostępnym na portalu Facebook oraz Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 4. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami portalu Facebook oraz Instagram;
 5. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 6. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 7. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram lub podają nieprawdziwe dane osobowe;
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zablokowanie strony spowodowane działaniem o charakterze siły wyższej, w tym strony Organizatora w serwisach Facebook oraz Instagram.
 1. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu konkursu, w szczególności w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w ramach Konkursu. Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) Organizator informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec.
 3. Z inspektorem ochrony danych w ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kancelaria-jurkiewicz,pl.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów Administratora, za które to interesy uznajemy organizację przez za pośrednictwem serwisu www.junak.com.pl konkursu pod nazwą Junak. Wiosna na okrągło. (dalej: „Konkurs”), w szczególności przyjęcie zgłoszeń do Konkursu, ustalenie wyników Konkursu, wydanie nagród, ogłoszenie wyników Konkursu, rozpatrzenie ewentualnych zgłoszonych przez Panią/Pana reklamacji co do przeprowadzenia Konkursu, promocja Organizatora z wykorzystaniem zwycięskich prac konkursowych, obronę przed roszczeniami; 2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu i w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych;
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą pracownicy Administratora, dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, dostawcy usług rachunkowych, oraz archiwizacji, podmioty świadczące usługi prawne, inni profesjonalni doradcy, oraz organy administracji publicznej.
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania przez Uczestnika nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie warunkiem otrzymania tejże nagrody. Konsekwencją niepodania przez Uczestnika danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania przez Uczestnika nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie – brak możliwości otrzymania tejże nagrody.
 7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a ponadto przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO lub z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana danych.
 8. Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu organizacji konkursu. Zgłoszenia reklamacji mogą być wysyłane na adres e-mail Organizatora: [email protected].
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni. O wyniku rozpoznania reklamacji uczestnik zostanie poinformowany poprzez wysłanie odpowiedzi na adres e-mail, z którego nastąpiło wysłanie reklamacji lub w innej formie gwarantującej doręczenie Uczestnikowi odpowiedzi Organizatora
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2024 r. i obowiązuje do zakończenia Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności