Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu internetowego Junak.com.pl

 1. 1. Definicje:
 1. 1) Administrator – ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówcu;
 2. 2) Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. 3) Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. 4) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. 5) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.junak.com.pl
 6. 6) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 1. 2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

Wzwiązku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
 2. 1) Korzystanie z Serwisu. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
 1. a) wcelu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. b) wcelu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

2) Formularz kontaktowy

 1. a) Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. b) Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. 4. Pliki cookie
 1. 1) Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
 2. 2) Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).
 1. 5. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie
Nazwa cookie Sposób działania Pochodzenie cookie Kategoria cookie 
wp-settings-2Cookie na potrzeby podtrzymywania sesji użytkownika. wewnętrzne niezbędne 
wp-settingsCookie tworzony na potrzeby powiązania sesji użytkownika z wcześniejszą sesją po uprzednim wyłączeniu i ponownym włączeniu przeglądarki. wewnętrzne niezbędne 
cookieWarning Cookie na potrzeby przechowania informacji o wyrażonych zgodach użytkownika. wewnętrzne niezbędne 
Drupal.tableDrag.showWeight Cookie wykorzystywany do mechanizmu sortowania (metoda „przeciągnij i upuść”) elementów listingów. wewnętrzne niezbędne 
noLang-pl Cookie pomocniczy do zapamiętania filtra języka dla wyświetlanych treści w panelu administracyjnym. wewnętrzne niezbędne 
product-field Cookie pomocniczy do mechanizmu przypisywania produktów podobnych w formularzu edycji produktu w panelu administracyjnym. wewnętrzne niezbędne 
productView Cookie przechowujące informację o wybranym trybie wyświetlania listy produktów przez użytkownika (tryb kafelkowy / listy / grupowany). wewnętrzne niezbędne 
product-front-sort Cookie przechowujące informację o wybranym sposobie sortowania listy produktów użytkownika. wewnętrzne niezbędne 
woocommerce_items_in_cartCookie przechowujące informację o wybranej ilości produktów w panelu administracyjnym. wewnętrzne niezbędne 
woocommerce_cart_hashPliki cookie na potrzeby profilowania oglądanych produktów przez klienta. wewnętrzne marketingowe 
cookie Google Analytics Pliki cookie na potrzeby działania narzędzia Google Analytics. zewnętrzne statystyczne 
cookie Gemius Pliki cookie na potrzeby działania narzędzia Gemius.  zewnętrzne statystyczne 
 1. 6. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?

Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej: 

PODMIOT TRZECIOPIS
Dostawcy usług analitycznychW celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych takimi jak Google, Meta Inc. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników, znajdziesz tutaj: www.facebook.com/RODO, www.google.com/help
 1. 7. Jak długo przechowywane są Pliki cookie

W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane: 

RODZAJOPIS
Sesyjne Pliki cookieNiektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
„Stałe” Pliki cookie„Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść.
 1. 8. Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie Plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej?
 1. 1) Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie..
 2. 2) Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 1. 9. Zmiany Polityki prywatności. 
 1. 1) Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. 2) Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 12.10.2022.
 1. 10. Okres przetwarzania Danych osobowych.
 1. 1) Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. 2) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. 11. Uprawnienia Użytkownika.
 1. 1) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
 2. 2) Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. 3) Wzakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail: [email protected]
 1. 12. Odbiorcy Danych osobowych.
 1. 1) Wzwiązku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
 2. 2) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. 13. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w razie konieczności, przede wszystkim poprzez:

 1. 1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. 2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. 3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 4. 14. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 1. 15. Bezpieczeństwo Danych osobowych
 1. 1) Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. 2) Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 1. 16. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez zakładkę Kontakt

 1. 17. Zmiany Polityki prywatności
 1. 1) Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. 2) Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 12.10.2022.

Akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności