Wygraj Junaka 126 i 103

Do 30 kwietnia 2020 kup dowolny motorower lub motocykl Junak, uruchom kreatywność. Zrób zdjęcie ze swoim nowym Junakiem i wygraj w wyjątkowym konkursie!

Zasady naszej zabawy są niezwykle proste!

Do końca kwietnia kup fabrycznie nowy motorower lub motocykl Junak w wybranym przez Ciebie punkcie sprzedaży marki.

Prześlij za pomocą poniższego formularza fakturę zakupu oraz swoje najbardziej kreatywne zdjęcie prezentujące Ciebie oraz Twojego nowego Junaka.

Spośród przesłanych prac wybierzemy te najciekawsze i nagrodzimy fabrycznie nowym Junakiem. Rozwiązanie konkursu ogłosimy do 12 maja 2020.

Junak 126 powędruje do kreatywnego autora, który do 30 kwietnia zakupi dowolny motorower lub skuter 50 ccm. Z kolei Junak 103 do uczestnika, który w czasie trwania zabawy nabył motocykl.

Trzymamy kciuki i do dzieła!

Nagrody czekają!

Junak 126

Dla autora najciekawszego zdjęcia swojego nowego motoroweru lub skutera 50 ccm

Junak 103

Dla autora najciekawszego zdjęcia swojego nowego motocykla 125.

Weź udział w zabawie. Uzupełnij formularz konkursowy.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec; 2. Z inspektorem ochrony danych w ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@kancelaria-jurkiewicz,pl; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów Administratora, za które to interesy uznajemy organizację przez za pośrednictwem serwisu www.junak.com.pl konkursu pod nazwą Wygraj Junaka 126 i 103. (dalej: „Konkurs”), w szczególności przyjęcie zgłoszeń do Konkursu, ustalenie wyników Konkursu, wydanie nagród, ogłoszenie wyników Konkursu, rozpatrzenie ewentualnych zgłoszonych przez Panią/Pana reklamacji co do przeprowadzenia Konkursu, promocja Organizatora z wykorzystaniem zwycięskich prac konkursowych, obronę przed roszczeniami; 2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu i w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych; 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, dostawcy usług rachunkowych, oraz archiwizacji, podmioty świadczące usługi prawne, inni profesjonalni doradcy, oraz organy administracji publicznej. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie warunkiem otrzymania tejże nagrody. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie - brak możliwości otrzymania tejże nagrody. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a ponadto przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO lub z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana danych. 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. (wymagane)

  Regulamin Konkursu

  §1

  Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

  1. Cel konkursu;
  2. Uczestników i warunki uczestnictwa w konkursie;
  3. Przeznaczenie prac konkursowych i formę prezentacji prac konkursowych;
  4. Miejsce i termin składania prac konkursowych;
  5. Zasady oceny prac konkursowych;
  6. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu;
  7. Sposób informowania o postępowaniu konkursowym.

  §2

  1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000318605, NIP: 5562678193, REGON: 340526925), Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 
  2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  §3

  1. Celem konkursu jest wyłonienie dwóch najciekawszych fotografii konkursowych charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym, stopniem rozpoznawalności oraz odniesieniem do charakteru działalności prowadzonej przez Organizatora, stworzonych przez Uczestnika konkursu oraz przesłanych przez formularz kontaktowy w serwisie www.junak.com.pl w terminie trwania konkursu (zwany też: pracą konkursową).
  2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą poprzez serwis internetowy Organizatora: www.junak.com.pl, w zakładce /wygraj-junaka-126-i-103/.
  3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

  §4

  1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych konkursem i spełniających wymagania uczestnictwa w konkursie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
  2. Uczestnikiem konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie przedłożenia tej zgody na każde żądanie Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
  3. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody nie można przenosić na inne osoby.
  4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

  §5

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  2. Załączenie do zgłoszenia kopii faktury zakupu przez Uczestnika pojazdu marki Junak nabytego w oficjalnej sieci dealerskiej Junak w czasie obowiązywania konkursu; 
  3. Wykonanie i przekazanie fotografii zakupionego pojazdu oraz/lub wizerunkiem jego Właściciela (praca konkursowa) zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie; 

  §6

  1. Zwycięskie prace konkursowe będą przeznaczone do celów identyfikacyjnych, informacyjnych, popularyzatorskich i reklamowych. Powinny być oryginalne, łatwe do zapamiętania i rozpoznawalne, budzić pozytywny odbiór i skojarzenia z działalnością Organizatora, ewentualnie z jego nazwą własną. Ponadto, powinny być spójne oraz zrozumiałe dla szerokiej grupy odbiorców: zarówno kontrahentów, jak i grup docelowych działań reklamowych. 
  2. Prace konkursowe będą wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych, reklamowych wydawanych przez Organizatora, nośnikach elektronicznych, prasie drukowanej, a także mediach społecznościowych: 

  (Facebook, Instagram, YouTube, strony partnerskie:

  www.jednoslad.pl,  www.motocyklonline.plwww.swiatmotocykli.plwww.scigacz.pl

  §7

  1. Czas trwania konkursu obejmuje dni w okresie od 17.02.2020 – 30.04.2020 włącznie.
  2. Regulamin konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.junak.com.pl
  3. Projekty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające kryteriów określonych w Regulaminie zostaną odrzucone.

  §8

  1. Przy ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
  2. Kreatywność i pomysł właściciela/użytkownika jednośladu;
  3. Wartości projektowe: oddanie charakteru działalności organizatora;
  4. Wartości komunikacyjne: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość zapamiętania i rozpoznania oraz oryginalność znaku, jasność i czytelność;
  5. Wartości użytkowe: łatwość reprodukcji i możliwość elektronicznego zapisu, zgodność z formatem i warunkami technicznymi określonymi w Regulaminie.

  §9

  1. W celu oceny prac konkursowych, organizator powoła Komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizatora.
   1. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

  §10

  1. Komisja konkursowa dokona wyboru maksymalnie dwóch zwycięskich Prac Konkursowych Uczestników w dniu rozstrzygnięcia konkursu: 12.05.2020
   1. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Uczestnika zawartego w zgłoszeniu lub telefonicznie.
   1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyznaje nagrody w postaci:
  2. Fabrycznie nowego pojazdu marki Junak 126 – dla osoby, która zakupiła motorower.
  3. Fabrycznie nowego pojazdu marki Junak 103 – dla osoby, która zakupiła motocykl.
   1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.junak.com.pl oraz innych kanałach komunikacyjnych organizatora, określonych w § 6 ust. 2 Regulaminu.  

  §11

  1. Organizator za pośrednictwem dilera wystawi fakturę VAT na zwycięzcę w kwocie 1,23 brutto na nagrodę co będzie stanowiło przekazanie własności, a dodatkowo zawrze ze zwycięzcą umowę, w ramach której zwycięzca przeniesie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej na organizatora.
   1. Umowa zawarta zostanie w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
   1. Nagroda zostanie wydana w najbliższym dla zwycięzcy punkcie dilerskim w dniu zawarcia umowy o przeniesieniu praw autorskich. Przekazanie nagrody będzie udokumentowane zdjęciami, które Organizator zamieści we wszystkich swoich kanałach komunikacyjnych, określonych w § 6 ust. 2 Regulaminu.  
   1. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie danych umożliwiających Organizatorowi wydanie Nagrody zwycięzcy, w szczególności numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu.
   1. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 
   1. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

  §12

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa lub, jeśli Komisja konkursowa nie rozstrzygnie konkursu.
   1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika konkursu, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.  

  §17

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu.
   1. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
   1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
   1. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
   1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego Uczestników.
   1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia go na stronie, dnia 17.02.2020.


  Akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności