22 maja 2017

#mojjunak: Stwórz wideo o Junaku i wygraj motocykl RS 125

Na Facebooku rusza wyjątkowy konkurs – #mojjunak. Wystarczy nakręcić własny, unikatowy i inspirujący spot wideo z Junakiem w roli głównej. Autor najlepszego materiału otrzyma nowy motocykl – Junak RS 125.

Zasady zabawy są niezwykle proste. Film powinien w jak najlepszy sposób oddawać emocje jakie towarzyszą Wam podczas jazdy na Junaku. Bez względu czy to motorower, skuter czy motocykl. Najważniejszy jest pomysł, inspiracja i chęć do podzielenia się swoim dziełem!

Wystarczy, że gotowe wideo opublikujesz na Facebooku oznaczając go specjalnym, konkursowym hasztagiem #mojjunak

Po zakończeniu zabawy specjalna komisja konkursowa Junaka wybierze najlepszy film, który nagrodzi wyjątkową nagrodą – fabrycznie nowym motocyklem Junak RS 125.

RS 125 to jeden z flagowych jednośladów marki.

Już chwilę po swoim debiucie okazał się jednym z najchętniej wybieranych nowych jednośladów w Polsce.

To zasługa nie tylko uniwersalnego charakteru tego motocykla czy sportowego, acz niewyzywającego designu. Junak RS 125 to przede wszystkim niezawodność i świetny stosunek ceny do jakości. Doceniany jest także za komfort prowadzenia i naturalną pozycję za kierownicą. RS został wyposażony w silnik o mocy niemal 10 KM, który gwarantuje zarówno niskie spalanie, jak i spontaniczną reakcję na ruchy manetki gazu.

Tym bardziej warto wziąć kamerę czy telefon w rękę i wziąć udział w zabawie #mojjunak.

Macie czas do końca czerwca! Powodzenia!

Regulamin konkursu

§1

Niniejszy regulamin, zwany dalej ?Regulaminem”, określa:

  1. cel konkursu;
  2. uczestników i warunki uczestnictwa w konkursie;
  3. przeznaczenie prac konkursowych i formę prezentacji prac konkursowych;
  4. miejsce i termin składania prac konkursowych;
  5. zasady oceny prac konkursowych;
  6. nagroda i rozstrzygnięcie konkursu;
  7. sposób informowania o postępowaniu konkursowym.

§2

1.     Organizatorem konkursu jest i fundatorem nagrody jest ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000318605, NIP: 5562678193, REGON: 340526925), Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2.     Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1.     Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego stworzonego przez Uczestnika konkursu filmiku video zamieszczonego w serwisie Facebook.com, którego opis będzie zawierać frazę #mójjunak w terminie obowiązywania konkursu (zwany też: pracą konkursową).

2.     Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie Facebook.com.

2.     Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez  Mikołaja Siborę i Karola Kopytka.

§4

1.     Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych konkursem i spełniających wymagania uczestnictwa w konkursie określone w ust. 2  niniejszego paragrafu.

2.     Uczestnikiem konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie przedłożenia tej zgody na każde zadanie Organizatora.

3.     Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.     Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5

1.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie/zamieszczenie filmiku Video zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

2.     Z chwilą wydania nagrody oraz podpisania umowy, o której mowa § 11 ust. 1 Regulaminu między a autorem nagrodzonej pracy, autorskie prawa majątkowe do utworu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przechodzą nieodpłatnie na Organizatora.

3.     Autor zwycięskiej pracy będzie zobowiązany do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w projekcie na żądanie Organizatora, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

§6

1.     Zwycięski filmik video będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych, informacyjnych, popularyzatorskich i reklamowych. Powinien być oryginalny, łatwy do zapamiętania i rozpoznawalny, budzić pozytywny odbiór i skojarzenia z działalnością Organizatora, ewentualnie z jego nazwą własną. Ponadto, powinien być spójny oraz zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców: zarówno kontrahentów,  jak i grup docelowych działań reklamowych.

2.     Zwycięski filmik będzie wykorzystywany m.in. na stronach internetowych, materiałach informacyjno-promocyjnych wydawanych przez Organizatora, materiałach promocyjno-reklamowych, nośnikach elektronicznych.

3.     Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin zapewnia i oświadcza, iż cała praca konkursowa jest oryginalna, że Uczestnikowi przysługują prawa autorskie do całości filmiku oraz do wykorzystanych w nim elementów i są wolne od wszelkich wad prawnych, w szczególności posiada ewentualne tytuły prawne do wszelkich wykorzystywanych elementów graficznych lub zdjęć i wizerunków wykorzystanych w pracy konkursowej.

4.     Filmiki mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji i umożliwiał elektroniczny zapis w ww. formatach.

5.     Organizator pozostawia sobie swobodę wyboru w zakresie, czy filmik będzie wykorzystany w materiałach promocyjnych czy nie.

§7

1.     Czas trwania konkursu obejmuje dni w okresie od 22.05.17 do 30.06.17 włącznie.

2.     Regulamin konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Junak.com.pl.

3.     Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 2 filmiki Video.

4.     Projekty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające kryteriów określonych w Regulaminie zostaną odrzucone.

§8

Przy ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

1)    Wartości projektowe: oddanie charakteru działalności organizatora;

2)    Wartości komunikacyjne: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość zapamiętania i rozpoznania oraz oryginalność znaku, jasność i czytelność;

3)    Wartości użytkowe: łatwość reprodukcji i możliwość elektronicznego zapisu, zgodność z formatem i warunkami technicznymi określonymi w Regulaminie.

§9

1.     W celu oceny prac konkursowych, organizator powoła Komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizatora.

2.     Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§10

1.     Komisja konkursowa dokona wyboru filmu wideo jednego Uczestnika w dniu rozstrzygnięcia konkursu: 03.07.17

2.     Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

3.     W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyznaje nagrodę w postaci motocykla Junak RS 125 2016.

4.     Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora oraz na https://www.facebook.com/PolskiJunak

§11

1.     Organizator zawrze ze zwycięzcą umowę, w ramach której zwycięzca przeniesie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej na organizatora.

2.     Umowa zawarta zostanie w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

3.     Nagroda wydana lub przesłana zostanie w dniu zawarcia umowy o przeniesieniu praw autorskich.

4.     Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie danych umożliwiających Organizatorowi wydanie lub przesłanie Nagrody do zwycięzcy, w szczególności numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu.

5.     Nagroda zostanie wydana/przesłana Zwycięzcy w terminie do 30 dni.

6.     Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

§14

1.     Uczestnicy konkursu, podając swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, Facebook ID), wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji konkursu, wydania przyznanej Nagrody.

2.     Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich przekazanych w ramach konkursu danych osobowych dla celów promocyjnych i handlowych Organizatora.

3.     Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora podmiotom trzecim.

4.     Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

5.     Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane i zabezpieczanie przed nieuprawnionym przetwarzaniem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

6.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych, nieczytelnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

§16

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa lub, jeśli Komisja konkursowa nie rozstrzygnie konkursu.

2.     Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika konkursu, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem lub zasadami serwisu Facebook.

§17

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu.

2.     Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.     Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.     Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.     Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego Uczestników.

6.     Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia go na stronie, dnia 22.05.17.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

POZOSTAŁE WPISY NA BLOGU

Akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności